Regulamin Konkursu "Zaczytaj to co lubisz i wygraj tablet"

Spis treści

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki udziału w Konkursie
 4. Zasady udziału w Konkursie
 5. Nagrody
 6. Rozstrzygnięcie konkursu
 7. Wykorzystanie Uzasadnienia
 8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu
 9. Postanowienia końcowe

§ 1. Definicje

 1. Zaczytaj.pl – program lojalnościowy dla użytkowników internetu dostępny na stronie www.Zaczytaj.pl
 2. Rejestracja w konkursie – rejestracja w programie Zaczytaj.pl
 3. Uczestnik konkursu – osoba fizyczna, która zarejestrowała się w programie Zaczytaj.pl
 4. Zadania konkursowe – zadania jakie uczestnik konkursu musi wykonać by wziąć udział w konkursie.
 5. Uzasadnienia - to zadanie konkursowe jakie musi wykonać użytkownik by wziąć udział w konkursie.
 6. Regulamin konkursu – zasady i warunki określające uczestnictwo w konkursie dostępne są na stronie w zakładce Aktualności. http://zaczytaj.pl/aktualnosci
 7. Regulamin Zaczytaj.pl - zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego Zaczytaj.pl oraz warunki uczestnictwa w Programie.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Zaczytaj to co lubisz i wygraj tablet „, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest LoyaltyNetworks sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pasterskiej 9 , 62-064 Pleiwska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy – VIII Wydział Gospodarczy – Rejestrowy w Poznaniu pod nr KRS 0000567706 NIP 777-325-27-47, REGON: 362039846 zwanym dalej: „Organizator”.
 3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony www.Zaczytaj,pl oraz adresu e-mail
 4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.

§ 3. Warunki udziału w Konkursie

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie oraz odbioru nagrody jest:
  - rejestracja w programie Zaczytaj.pl
  - zdobycie minimum 100 punktów za czytanie w programie Zaczytaj.pl
  - uzupełnienie profilu użytkownika
  - wykonanie zadania konkursowego

§ 4. Zasady udziału w Konkursie

 1. Uczestnik konkursu może wziąć udział tylko raz w Konkursie.
 2. Konkurs rozpoczyna się 08.09.2015 a kończy się 31.10.2015 godz. 23:00.
 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych w niniejszym Regulaminie, jest wykonanie zadania konkursowego a więc przesłanie przez Uczestnika Konkursu propozycji minimum 5 nowych serwisów do programu Zaczytaj.pl z uzasadnieniem wyboru do każdego serwisu.
 4. Uczestnik Konkursu powinien przesłać uzasadnienia najpóźniej do 31.10.2015 godz. 23:00 na adres e-mail: podając w tytule maila: swój login z programu Zaczytaj.pl oraz tytuł konkursu: „Zaczytaj to co lubisz i wygraj tablet „
 5. Uzasadnienie wyboru każdego serwisu powinno zawierać minimum 50 znaków ze spacjami. Użytkownik może również dołączyć film, wideo do uzasadnienia.

§ 5. Nagrody

 1. Organizator konkursu przyzna 3 główne nagrody za najciekawsze uzasadnienia:
  I miejsce tablet Tablet LENOVO A7-10F
  II miejsce dowolna karta podarunkowa o wartości 100 zł
  III miejsce dowolna karta podarunkowa o wartości 50 zł
 2. Dodatkowo Organizator konkursu wyróżni 10 osób, które otrzymają 300 punktów.

§ 6. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową (dalej: „Komisja”), która będzie się składać z przedstawicieli Organizatora.
 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane dnia 04.11.2015 na stronie: www.Zaczytaj.pl w zakładce aktualności.
 3. Komisja Konkursowa wyłoni trzech Uczestników Konkursu (zwanych dalej: „Laureatami”), którzy, prześlą najlepsze uzasadnienie wyboru serwisów do programu Zaczytaj.pl
 4. Przy wyborze najlepszych Uzasadnień Komisja będzie brała pod uwagę kreatywność oraz oryginalność, zgłoszonych przez Uczestników Konkursu uzasadnień..
 5. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne.
 6. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Uczestnika Konkursu w trakcie rejestracji w konkursie.
 7. Wraz z powiadomieniem o wygranej Laureaci zostaną poproszeni o przekazanie e-mailem na adres: - adresu pocztowego w celu przesłania nagrody.
 8. Laureat traci prawo do nagrody w razie nieprzekazania Organizatorowi e-maila, o którym, mowa w ustępie powyższym, w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia o wygranej. W takim przypadku Organizator wyłoni nowego laureata zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich postanowieniach Regulaminu.
  #W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z realizacją Nagrody, do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody i Komisja ponownie wyłania Laureata Konkursu.
 9. W terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu, Organizator wyśle nagrody rzeczowe do laureatów Konkursu, na wskazane przez nich adresy, natomiast nagrodę, dla wyróżnionych użytkowników, w postaci punktów, przekaże na konta na serwisie Zaczytaj.pl należące do wyróżnionych w konkursie użytkowników. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do laureatów kurierem lub za pośrednictwem poczty na koszt Organizatora.

§ 7. Wykorzystanie uzasadnienia

 1. Poprzez przesłanie Uzasadnienia Laureat Konkursu oświadcza, że jest autorem Uzasadnienia oraz że Uzasadnienie nie narusza praw osób trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z wykorzystaniem Uzasadnienia przez Organizatora. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z Uzasadnieniem, Laureat jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
 2. Biorąc udział w Konkursie Laureat wyraża zgodę na opublikowanie przesłanego uzasadnienia w zakładce Aktualności wraz z loginem użytkownika, oraz wyraża zgodę na cytowanie Uzasadnienia w korespondencji mailowej z Partnerami programu Zaczytaj.pl

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez uszczerbku dla obowiązku udostępnienia danych osobowych jako warunku uczestnictwa w Konkursie.
 3. Odwołanie zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia, jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Organizator prowadzi stały monitoring przebiegu Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia podania przez Uczestnika fałszywych lub niepełnych danych osobowych lub dokonania przez tego samego Uczestnika więcej niż 1 (jednej) rejestracji w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w trakcie trwania Konkursu lub przy rozstrzyganiu Konkursu lub przyznawaniu Nagrody, danych osobowych podanych przez Uczestnika.
 2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności:
  a) dokonania przez tego samego Uczestnika więcej niż 1 (jednej) rejestracji w Konkursie
  b) podania przez Uczestnika fałszywych lub niepełnych danych osobowych, lub
  c) złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, lub w przypadku podejrzenia nieuczciwego zachowania
 3. Organizator jest upoważniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, a w konsekwencji pozbawienia prawa do ubiegania się o którąkolwiek z Nagród przewidzianych w Konkursie
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli nie będą one naruszały istoty Konkursu i nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników. O wprowadzonych ewentualnych zmianach Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu na Stronie konkursowej.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu na adres e-mail: , co nie pozbawia Uczestnika Konkursu możliwości dochodzenia praw na zasadach ogólnych. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu. # We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Masz pytania? Napisz do nas
Masz pytania? Napisz do nas
E-mail:
Wiadomość: