zaczytaj.pl Strefa
Partnera

Regulamin

Spis treści:

 1. Idea Programu Lojalnościowego Zaczytaj.pl
 2. Postanowienia wstępne
 3. Definicje
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Programu Lojalnościowego Zaczytaj.pl
 5. Realizacja Usługi
 6. Wstrzymanie realizacji Usługi
 7. Czas trwania Umowy. Rozwiązanie.
 8. Cennik
 9. Zmiany Umowy, Regulaminu, Cenników
 10. Odpowiedzialność Spółki
 11. Reklamacje
 12. Zawiadomienia
 13. Postanowienie końcowe
 14. Ochrona znaków i danych osobowych

§ 1.Idea Programu Lojalnościowego Zaczytaj.pl

Celem Programu Lojalnościowego Zaczytaj.pl jest realizacja ruchu Partnerom poprzez zwiększanie czytelnictwa w ich Serwisach Informacyjnych . Użytkownicy zbierają „punkty za czytanie” i zadania specjalne i są zachęcani są do systematycznego i aktywnego korzystania z polecanych Serwisów Informacyjnych. Kolejnym celem jest zachęcenie użytkowników do kupowania w polecanych sklepach internetowych oraz brania udziału w akcjach specjalnych.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin opracowany został przez spółkę LoyaltyNetworks sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567706, kapitał zakładowy w kwocie 15 000 zł, NIP 7773252747, Regon 362039846
 2. Regulamin określa zasady współpracy w zakresie realizacji ruchu Partnerom z wykorzystaniem Programu Lojalnościowego Zaczytaj.pl oraz prawa i obowiązki stron.
 3. Regulamin zawiera zasady świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną w ramach Programu Lojalnościowego Zaczytaj.pl zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 3. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca wydawcą lub właścicielem Serwisu Informacyjnego;
 2. Serwis Informacyjny – mass medium w postaci internetowego serwisu informacyjnego, portalu, wortalu, gazety internetowej, bloga tematycznego, serwisu konsumenckiego lub innego serwisu, portalu, a nawet gry, którego dysponentem jest Partner;
 3. Program - Program Lojalnościowy Zaczytaj.pl, którego zasady określone są w regulaminie dla Użytkowników na stronie: www.Zaczytaj.pl;
 4. Umowa – umowa świadczenia usługi Programu Lojalnościowego Zaczytaj.pl;
 5. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny przez WWW na stronie: partner.Zaczytaj.pl, z poziomu którego Partner zgłasza Serwis Informacyjny i podaje dane do osoby reprezentującej Partnera;
 6. Panel Partnera – panel aplikacji www, z poziomu którego Partner może zarządzać Kontem Partnera, aktualizować dane, wykonywać raporty, dokonywać zakupu Punktów itp.;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usługi Programu Lojalnościowego Zaczytaj.pl;
 8. Usługa - usługa realizowana dla Partnera na podstawie Regulaminu polegająca na obsłudze Programu Lojalnościowego i realizacji ruchu Serwisom Informacyjnym Partnera;
 9. Punkty – punkty, które Użytkownicy Programu mogą zbierać korzystając z Serwisu Informacyjnego Partnera;
 10. Konto Partnera – pula punktów, które są w dyspozycji Partnera. Partner może określić Reguły, według których Punkty są zbierane przez Użytkowników;
 11. Użytkownik – Zarejestrowany użytkownik serwisu Zaczytaj.pl;
 12. Reguły – zasady premiowania Użytkowników za czytanie artykułów (generowania Odsłon) na stronach Serwisu Informacyjnego wyrażone jako liczba punktów przyznawana po otwarciu określonej liczby różnych artykułów w trakcie zdefiniowanego czasu. Partner po zakupie punktów pre- paid, może wprowadzić limity liczby Punktów, jakie jeden Użytkownik może zebrać w Serwisie Informacyjnym danym okresie czasu (np. godzina, dzień, tydzień, miesiąc);
 13. Unikalny Użytkownik – rozróżnialny przez system zarejestrowany lub użytkownik Programu, który w danym okresie czasu dokonał przynajmniej jednej Odsłony w Serwisie Informacyjnym Partnera;
 14. API – zestaw narzędzi informatycznych udostępnionych przez Spółkę dla Partnera umożliwiających implementację przez Partnera Zdarzeń Punktowych
 15. Zdarzenia Punktowe – specjalne akcje punktowe wykonane przez Użytkownika jak rejestracja, udział w konkursie itp.
 16. Odsłona – otwarcie przez Użytkownika jednej strony w Serwisie Informacyjnym Partnera;
 17. Skrypt Zliczający – kod programu, który osadzony w kodzie stron Serwisu Informacyjnego pozwala na zidentyfikowanie Użytkownika i naliczenie Punktów;
 18. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Partnera w celu zabezpieczenia dostępu do Panelu Partnera i Konta Partnera oraz korzystania z Usługi;
 19. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Partnera, którym Partner posługuje się korzystając z Usługi (z Panelu Partnera);
 20. Spółka – spółka LoyaltyNetworks sp. z o.o. ,o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu;

§ 4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Programu Lojalnościowego Zaczytaj.pl

 1. W celu zawarcia Umowy należy zgłosić Serwis Informacyjny poprzez uzupełnienie Formularza Rejestracyjnego, podając dane serwisu (adres e-mail, telefon) i osoby reprezentującej właściciela
 2. Spółka po zaakceptowaniu Serwisu Informacyjnego przesyła dane do Panelu Partnera (Login i wygenerowane automatycznie Hasło). Spółka zastrzega sobie możliwość niezaakceptowania zgłoszonego Serwisu Informacyjnego bez podania przyczyny.
 3. Przy pierwszym logowaniu do Panelu Partnera, Partner akceptuje Regulamin oraz tym samym akceptuje warunki zawieranej Umowy
 4. Partnerowi przysługuje testowe sprawdzenie Usługi. Spółka przyznaje tym samym pulę Punktów, które są wykorzystane przez Użytkowników do zbierania Punktów w Serwisie Informacyjnym Partnera

§ 5. Realizacja Usługi

 1. Po dokonaniu rejestracji zgodnie z par 3 i po przetestowaniu Usługi, Partner może kontynuować realizację Usługi. W tym celu dokonuje zakupu Punktów lub decyduje się na współpracę w ramach zlecenia w rozliczeniu za efekt - liczbę Unikalnych Użytkowników i/lub generowanych przez nich Odsłon.
 2. Zakup Punktów odbywa się z wykorzystaniem platformy PayU w oparciu o Cennik. Strony mogą ustalić w indywidualnych przypadkach inne zasady dokonania płatności.
 3. Po zaksięgowaniu płatności Spółka przyznaje Partnerowi odpowiednią liczbę Punktów, które zasilają Konto Partnera. W ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty wystawiana i wysyłana jest faktura. Partner zobowiązany jest do podania wszystkich niezbędnych do wystawienia danych i odpowiada za ich poprawność. Partner zobowiązuje się do wykorzystania zakupionych punktów w ciągu 12 miesięcy. Po tym okresie niewykorzystane Punkty przepadają.
 4. Punkty poprzez Panel Partnera są przydzielane Użytkownikom zgodnie z Regułami. Partner poprzez Panel może śledzić stan Konta Partnera, zużycie Punktów, liczby Unikalnych Użytkowników i generowanych przez nich Odsłon.
 5. Partner może zakupić również punkty konkursowe i dodawać poprzez panel administracyjny pytania konkursowe dla użytkowników. Pytania będą akceptowane w ciągu 24 godzin przez administrację programu. Pytania konkursowe tworzone przez Partnera mogą dotyczyć tylko i wyłącznie treści artykułów zamieszczonych na serwisie informacyjnym Partnera.
 6. Strony mogą ustalić inne zasady odpłatności – np. od liczby Unikalnych Użytkowników i/lub generowanych przez nich Odsłon.
 7. Użytkownicy mogą zbierać Punkty poprzez odwiedzanie Serwisów Informacyjnych. Punkty „za czytanie” naliczane są zgodnie z Regułami.
 8. Strony mogą ustalić inne akcje, które będą umożliwiały zebranie dodatkowych Punktów przez Użytkowników tzw. zdarzenia punktowe (np. Pytania Konkursowe, zadania specjalne, rejestracja, zakup treści/usług, wejścia na konkretne artykuły,obecność w quizach, odpowiadanie na pytanie, uczestniczenie w konkursach,inne dowolne akcje użytkownika, które można jednoznacznie określić do spełnienia przez Użytkowników)
 9. W celu prawidłowego zliczania Punktów Partner zobowiązany jest do umieszczenia w kodzie Serwisu Informacyjnego Skryptu Zliczającego. Skrypt powinien być osadzony na każdej podstronie w domenie serwisu informacyjnego i w wybranych sekcjach, o ile taką dodatkową informację poda w ustawieniach Serwisu Informacyjnego (poprzez Panel Partnera). Brak osadzenia Skryptu Zliczającego lub niepoprawne jego osadzenie lub wykonywanie uprawnia Spółkę do wstrzymania realizacji Usługi.
 10. W przypadku realizacji Usługi w ramach zlecenia stałego Partner zobowiązuje się utrzymywać Skrypt Zliczający przez cały okres trwania Umowy. Jego usunięcie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości miesięcznej wartości zlecenia (z ostatniego pełnego miesiąca w którym skrypt znajdował się przez cały miesiąc na stronie).
 11. W przypadku realizacji usługi w oparciu o API Partner zobowiązuje się do poprawnego wdrożenia API w celu zliczenia akcji użytkowników i utrzymywania wdrożenia aż do zakończenia realizacji usługi zgodnie z zamówieniem usługi.

§ 6. Wstrzymanie realizacji Usługi

 1. Spółka może wstrzymać realizację Usługi w przypadku gdy:
  a) Partner usunął Skrypt Zliczający, osadził go niepoprawnie lub z innym powodów nie działa on prawidłowo,
  b) Serwis Partnera nie zawiera aktualnych, bieżących informacji aktualizowanych minimum raz w tygodniu
  c) Serwis Partnera nie działa prawidłowo, strony nie wczytują się lub czas ich ładowania jest bardzo długi, co wynika z problemów serwera Partnera i braku możliwości zrealizowania odwiedzin serwisu przez użytkowników programu Zaczytaj.pl
 2. W przypadku zalegania z płatnościami przez Partnera i po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, Spółka może wstrzymać świadczenie Usługi, poprzez zablokowanie lub ograniczenie dostępu do Panelu Partnera. O wstrzymaniu świadczenia Usługi Spółka zawiadamia Partnera pocztą elektroniczną na podany przy rejestracji adres. Wstrzymanie świadczenia Usługi może nastąpić od dnia następnego po dniu wysłania zawiadomienia, o którym mowa powyżej. Wstrzymanie świadczenia Usługi w tym trybie nie jest też podstawą do odmowy zapłaty lub pomniejszenia opłaty. Po uregulowaniu zaległych płatności, następuje wznowienie świadczenia usługi.
 3. Partner zmienił zawartość Serwisu na treści wulgarne, pornograficzne i niezgodne z polskim prawem.
 4. Wstrzymanie świadczenia Usługi z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 2, 3 powyżej, nie stanowi nie wykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Spółkę

§ 7. Czas trwania Umowy. Rozwiązanie.

 1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. W trakcie okresu wypowiedzenia Umowy Partner zobowiązuje do kontynuacji usługi w celu wykorzystania Punktów na Koncie Partnera.
 3. Jeśli Umowę wypowiedziała Spółka wówczas zobowiązuje się do zwrócenia niewykorzystanych Punktów i wystawienia faktury korygującej w ciągu 14 dni od wysłanego przez Partnera żądania.
 4. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku gdy Konto Partnera nie zostało zasilone Punktami przez okres 6-ciu miesięcy od ich wyczerpania.

§ 8. Cennik

 1. Partner może dokonać zakupu Punktów w cenach określonych w Cenniku. Do wskazanych cen doliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Aktualny Cennik dostępny jest z poziomu Panelu Partnera.
 3. Strony mogą ustalić indywidualne zasady rozliczeń realizowanych usług przez Spółkę, r abaty i sposoby płatności, co wymaga ustaleń w formie pisemnej (w tym e-mail, skan formularzu zamówienia itp.)

§ 9. Zmiany Umowy, Regulaminu, Cenników

 1. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu i Cenników w dowolnym czasie.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany po zalogowaniu się do Panelu Partnera oraz może być dostarczany Partnerowi w formie elektronicznej na każde jego żądanie.
 3. Spółka informuje Partnera o każdej zmianie Regulaminu przed wprowadzeniem tych zmian, poprzez zamieszczenie nowego regulaminu na stronie internetowej dostępnej po zalogowaniu w Panelu Partnera
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Partner ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w ciągu 21 dni od dnia zamieszczenia nowego Regulaminu. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesiąc i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. W okresie wypowiedzenia w tym trybie – obowiązuje dotychczasowy Regulamin. Jeżeli Partner nie wypowie Umowy w terminie wskazanym w niniejszym ust., uznaje się, że zmiana Regulaminu jest wiążąca dla Stron.

§ 10. Odpowiedzialność Spółki

 1. Spółka ponosi odpowiedzialność za należyte świadczenie Usługi, zgodnie z zawartą Umową oraz Regulaminem.
 2. Odpowiedzialność Spółki wobec Partnera na podstawie Umowy nie może być wyższa niż łączna kwota płatności dokonanych przez Partnera w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia roszczenia. W miesięcznym okresie rozliczeniowym (o ile strony przyjmą taki okres rozliczeniowy) odpowiedzialność nie może być wyższa od kwoty wynagrodzenia, jakie na podstawie Umowy Spółka otrzymała od Partnera w tym okresie rozliczeniowym.
 3. W związku z realizacją Umowy, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie oraz utracone przez Partnera lub klientów/kontrahentów Partnera korzyści, zwłaszcza za utratę przychodów bądź zysków, utratę klientów/kontrahentów, utratę możliwości rozwinięcia działalności bądź utratę spodziewanych oszczędności.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub błędy w Usłudze spowodowane lub wynikające z awarii lub błędów urządzeń Partnera (urządzeń, które są niezbędne do korzystania z Usługi, będące własnością lub/i zarządzane przez Partnera).
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w realizacji usługi spowodowane awarią techniczną oraz wadliwym funkcjonowaniem serwerów i systemów. W przypadku awarii i serwerów teleinformatycznych Spółki, realizacja usługi zostaje wstrzymana na czas awarii. Spółka dołoży wszelkich starań do jak najszybszego przywrócenia systemu.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Partnera, powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub Regulaminu, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkody wynikają z:
  a. nieprawidłowego udostępnienia osobom trzecim informacji o koncie oraz z wejścia osób
  trzecich w posiadanie hasła Partnera lub innych kodów zabezpieczających dostęp do Usługi,
  b. zamieszczenia przez Partnera informacji niezgodnych z prawdą,
  c. niedotrzymania przez Partnera warunków niniejszego Regulaminu,
  d. nieprawidłowego korzystania z Usługi przez Partnera lub Użytkowników,
  e. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji Partnera,
  f. zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego świadczenia usług, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu, wykonywanych na rzecz Spółki przez profesjonalne podmioty niezależne od Spółki,
  g. udostępnienia przez Spółkę hasła i danych o Koncie Partnera osobom do tego upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  h. specyfiki usług wykorzystujących technologie charakteryzujące się zmiennymi w czasie parametrami wpływającymi na jakość, w szczególności usług świadczonych z wykorzystaniem sieci IP,
  i. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na skutek działania osób trzecich, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej,Użytkowników); wyłączenie odpowiedzialności Spółki obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i działania hakerów komputerowych,
  j. zaistnienia jakiejkolwiek zewnętrznej przyczyny, pozostającej poza kontrolą Spółki, niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, w tym między innymi klęski żywiołowej, akcji strajkowej itp. (tzw. siła wyższa),
 7. Spółka ma prawo czasowo odłączyć dostęp do pewnych usług, o ile jest to konieczne ze względu na obsługę techniczną systemu. Jeżeli przerwa trwa mniej niż 1 godzinę w ciału doby, spółka nie ma obowiązku informować Partnera o takiej konieczności. W takim wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu szkody. Spółka powinna w miarę możliwości informować Partnera przez odpowiedni komunikat w Panelu Partnera o planowanych przerwach technicznych z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem w przypadku planowanych przerw trwających ponad 1 godzinę w ciągu doby, wynikających z naturalnych potrzeb konserwacji i aktualizacji systemu."
 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez Partnerów w Serwisach Informacyjnych, dotyczące w szczególności wyglądu strony Serwisu Informacyjnego, jej funkcjonalności oraz poprawności działania.
 9. Wszystkie operacje dokonane w ramach Usługi przy użyciu prawidłowego loginu i hasła Partnera uważa się za zlecone przez Partnera. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z Usługi za pomocą loginu i hasła Partnera przez osoby nieuprawnione. Udostępnienia hasła osobom trzecim Partner dokonuje na własną odpowiedzialność.

§ 11. Reklamacje

 1. Partner może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 2. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Reklamacja”, ewentualnie w innej formie przewidzianej w Regulaminie dla zawiadomień.
 3. Reklamacja może zostać złożona w terminie 1 miesiąca, licząc od daty wykonania Usługi lub od dnia, w którym Usługa miała być wykonana lub od dnia doręczenia Rachunku zawierającego kwestionowane przez reklamującego obliczenie należności. Dniem wniesienia Reklamacji jest dzień, w którym na adres poczty elektronicznej Spółki lub na numer telefaksu Spółki wpłynęło pismo reklamacyjne Partnera lub dzień doręczenia listu poleconego na adres pocztowy Spółki. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Spółka niezwłocznie powiadamia reklamującego.
 4. W przypadku Reklamacji dotyczącej kwoty zamówionej Usługi, Partner zobowiązany jest wskazać kwestionowaną pozycję faktury i kwotę.
 5. Reklamacja powinna określać:
  a) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko wraz z adresem siedziby lub zamieszkania;
  b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu rozliczeniowego;
  c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  d) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty;
  e) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie na poczet przyszłych należności - w przypadku, gdy reklamujący żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności;
  f) podpis Klienta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 6. Złożenie reklamacji nie zawiesza obowiązku zapłaty należności wynikającej z faktury VAT.
 7. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 1 miesiąca od daty jej wniesienia, po upływie którego Partner otrzyma odpowiedź zawierającą uzasadnienie. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Usługi, przysługuje Partnerowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Reklamację uważa się za przyjętą, gdy Spółka nie rozpatrzy reklamacji w terminie 2 miesięcy od dnia jej wniesienia.

§ 12. Zawiadomienia

 1. O ile Regulamin lub Umowa nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia związane z realizacją Umowy mogą być dokonywane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Partnera oraz Spółkę w Umowie lub za pomocą wiadomości przekazywanych przez Panel Partnera lub także za pomocą: poczty polskiej, kurierem lub telefaksem.
 2. Jeżeli Partner nie poinformuje Spółki o zmianie dotychczasowego adresu, wszelką korespondencję przekazaną przez Spółkę na ten adres uważa się za prawidłowo doręczoną.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązać je polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby polubowne rozwiązanie sporu okazało się niemożliwe, Spółka albo Partner poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu, właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Spółki.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową / Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeks cywilny.
 3. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień Regulaminu/Umowy nie ma wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu lub Umowy.
 4. W przypadku rozbieżności zapisów w Regulaminie i Umowie – nadrzędne są ustalenia w Umowie.
 5. Prawem właściwym dla wykonania i interpretacji Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie.

§ 15. Ochrona znaków i danych osobowych

 1. Spółka ma prawo przetwarzać dane osobowe Partnerów. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych w Umowie, w celach marketingowych oraz w celu udostępniania tych danych innym podmiotom dla dalszego ich przetwarzania w celach marketingowych tych podmiotów. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), jest spółka Loyaltynetworsk Sp z o.o. siedzibą w Poznaniu. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że Partnerowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawienia.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych na adres e-mail Partnera podanych w Formularzu Rejestracyjnym. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 3. Dane osobowe podane przez Partnera powinny być prawdziwe. Podanie przez Partnera danych niezgodnych z prawdą uprawnia Spółkę do zablokowania świadczenia Usługi dla Partnera lub zaprzestania udostępniania Panelu Klienta.
 4. Partner zezwala na posługiwanie się oznaczeniami Serwisu Informacyjnego Partnera (logo, favicon, nazwa itp.) dla celów identyfikacji i prezentowania Serwisu Informacyjnego w Programie oraz w celach promujących Usługę i/lub Program.
 5. Spółka może udostępniać dane osobowe Partnera uprawnionym osobom, organom i instytucjom na zasadach określonych przepisami prawa.
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.