Regulamin

Spis treści

 1. Postanowienia wstępne
 2. Definicje
 3. Przystąpienie do Programu Zaczytaj.pl
 4. Prowadzenie Konta Zaczytaj.pl
 5. Przyznawanie Punktów Zaczytaj.pl
 6. Ważność Punktów
 7. Możliwość złożenia polecenia zamiany Punktów Zaczytaj.pl na Nagrodę
 8. Warunki wydania nagrody
 9. Koszty związane z realizacją Programu
 10. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie Zaczytaj.pl
 11. Niedozwolone praktyki
 12. Blokada dostępu Użytkownika do Konta Zaczytaj.pl
 13. Weryfikacja danych osobowych
 14. Modyfikacja danych
 15. Dane osobowe
 16. Zakres odpowiedzialności Spółki LoyaltyNetworks sp. z o.o.
 17. Postępowanie reklamacyjne
 18. Zmiany i zakończenie programu Zaczytaj.pl
 19. Postanowienia końcowe

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin opracowany został przez spółkę LoyaltyNetworks Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567706, kapitał zakładowy w kwocie 15 000 zł, NIP 7773252747, Regon 362039846
 2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Zaczytaj.pl, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki Spółki związane z prowadzeniem Programu lojalnościowego Zaczytaj.pl

§ 2. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zaczytaj.pl oraz korzystania z Usługi;
 2. Konto Zaczytaj.pl lub Konto – konto prowadzone przez Spółkę dla każdego Użytkownika, na którym ewidencjonowane są przyznane Użytkownikowi Punkty Zaczytaj.pl;
 3. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Usługi;
 4. Nagroda – nagroda w postaci materialnej , bądź w innej postaci – np. bonu na usługi świadczone przez określone serwisy internetowe opisana w katalogu Nagród dostępnym w Serwisie Zaczytaj.pl; nagroda może obejmować również kwotę pieniężną, przeznaczaną na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 5. Partnerzy Programu Zaczytaj.pl – firmy współpracujące ze Spółką w ramach Programu Zaczytaj.pl, które umożliwiają zbieranie punktów za aktywności, zadania punktowe, zakupy i inne akcje punktowe.
 6. Program lub Program Zaczytaj.pl – program lojalnościowy obejmujący współpracę z Partnerami Zaczytaj.pl (zwane również Serwisami Punktowymi) i umożliwiający jego Użytkownikom uzyskanie premii za Aktywności w postaci zebranych Punktów Zaczytaj.pl, które mogą być przez nich wymienione na Nagrody;
 7. Zaczytaj.pl – punkty przyznane Użytkownikowi przez Spółkę na zasadach określonych przez Spółkę zgodnie z § 5 Regulaminu oraz punkty przyznawane Użytkownikowi przez Partnera Programu Zaczytaj.pl jako premia za dokonane Aktywności, Zadania Punktowe, Zakupy w sklepach przez Użytkownika;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Zaczytaj.pl;
 9. Serwis Zaczytaj.pl – serwis internetowy prowadzony przez Spółkę w domenie internetowej zaczytaj.pl ;
 10. Spółka – spółka LoyaltyNetworks sp. z o.o., o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 11. Aktywność – określony każdorazowo przez Spółkę lub Partnera Programu Zaczytaj.pl sposób korzystania z danego serwisu internetowego, który umożliwia otrzymanie Punktów. W szczególności może to być sukcesywne odwiedzanie stron serwisu internetowego Partnera Zaczytaj.pl i czytanie artykułów. Dodatkowo użytkownik ma możliwość otrzymywania punktów za udział w Zadaniach Punktowych oraz za zakupy.
 12. Użytkownik – osoba fizyczna, która przystąpiła do Programu Zaczytaj.pl
 13. Serwis Punktowy – serwis internetowy, w którym Użytkownik nagradzany jest za Aktywności.
 14. Zadania punktowe - określane każdorazowo przez Spółkę lub Partnera Programu Zaczytaj.pl sposoby realizacji określonego zadania ( przykładowo pytania konkursowego, ankiety, rejestracji itp.), które umożliwiają otrzymanie punktów.
 15. Punkty za zakupy – zakładka w serwisie Zaczytaj.pl prezentująca oferty sklepów internetowych, w których użytkownicy mogą otrzymać punkty za zakupy.
 16. Zasady - spis najważniejszych 10 zasad działania programu jakich użytkownik zobowiązuje się przestrzegać korzystając z programu Zaczytaj.pl

§ 3. Przystąpienie do Programu Zaczytaj.pl

 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Programie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych mogą również zbierać Punkty na Konto rodzica. Spółka może w każdej chwili, pod rygorem usunięcia Użytkownika z Programu, oczekiwać pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Aby uczestniczyć w Programie Zaczytaj.pl należy uzupełnić formularz rejestracyjny oraz dane Użytkownika w Serwisie Zaczytaj.pl poprzez podanie w odpowiednich polach:
  1. Loginu składającego się co najmniej z 4 znaków,
  2. Adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika,
  3. Hasła składającego się co najmniej z 6 znaków, przy czym Hasło należy podać dwukrotnie,
  4. Imię i nazwisko
  5. Płeć
  6. Data urodzenia
  7. Miejscowość, kod pocztowy, ulica (wraz z numerem domu/mieszkania), województwo
  8. Pesel
  9. Profil użytkownika (zainteresowania itp.)
   Oraz złożyć oświadczenia o zaakceptowaniu treści Regulaminu. Dane od ppkt. 4 do ppkt. 8 mogą być uzupełnione po aktywowaniu Konta Zaczytaj.pl
 3. Po dokonaniu przez Użytkownika czynności określonych powyżej w ust. 2, ppkt 1-3 niniejszego paragrafu, na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym zostanie przesłana wiadomość zawierająca link weryfikujący. Po uaktywnieniu linku weryfikującego Użytkownik otrzyma informację o potwierdzeniu poprawnej rejestracji.
 4. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia poprawnej rejestracji, o której mowa powyżej w ust. 3 niniejszego paragrafu, Konto Zaczytaj.pl zostaje uaktywnione a Użytkownik może się zalogować poprzez dokonanie czynności, o których mowa w § 4 ust. 11 Regulaminu.

§ 4. Prowadzenie Konta Zaczytaj.pl

 1. Spółka prowadzi dla każdego Użytkownika odrębne Konto Zaczytaj.pl, na którym ewidencjonowane są Punkty Zaczytaj.pl.
 2. Spółka ewidencjonuje Punkty Zaczytaj.pl przyznawane przez Spółkę i Partnerów Programu Zaczytaj.pl na podstawie uzyskanych od nich informacji.
 3. Dla jednego Użytkownika może być prowadzone tylko jedno Konto Zaczytaj.pl. Nie ma możliwości przekazania Konta Zaczytaj.pl innej osobie.
 4. Celem wykluczenia nadużyć - Spółka dopuszcza możliwość korzystania maksymalnie 1 osoby z tego samego urządzenia (każdy użytkownik musi posiadać swoje urządzenie, na którym zbiera punkty).
 5. Istnieje ograniczenie dotyczące liczby użytkowników korzystających z danego adresu IP w danym okresie, w przypadku nadużyć, dostęp będzie tymczasowo blokowany.
 6. Jeden użytkownik może korzystać z ograniczonej liczby adresów IP w ciągu danych okresów, w przypadku przekroczenia progów tymczasowo niemożliwe będzie korzystanie z konta.
 7. Spółka dołoży wszelkich starań, aby limity i okresy weryfikacji umożliwiały normalne korzystanie z serwisu użytkownikom, tylko ewidentne i powtarzające się wykroczenia od zasad dostępu będą prowadziły do zablokowania konta.
 8. Konto Zaczytaj.pl zawiera dane o Użytkowniku, które Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym oraz uzupełnione po zarejestrowaniu się, a także uaktualnione w przypadku dokonania ich zmiany przez Użytkownika na podstawie § 14 Regulaminu.
 9. Nie ma możliwości łączenia Kont Zaczytaj.pl ani przenoszenia Punktów Zaczytaj.pl z jednego Konta Zaczytaj.pl na inne.
 10. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać osobom trzecim Loginu i Hasła.
 11. W celu zalogowania się Użytkownik powinien podać w formularzu dostępnym w Serwisie Zaczytaj.pl Login i Hasło oraz wybrać opcję [Zaloguj]. Po dokonaniu tych czynności Użytkownik jest zalogowany.
 12. Zalogowany Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić stan swojego konta poprzez wybranie opcji [Moje punkty].
 13. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni Hasła, w celu uzyskania nowego Hasła, Użytkownik może wybrać opcję [Zapomniałem Hasła] a następnie podać Login albo adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po dokonaniu powyższych czynności Użytkownik otrzyma na powyższy adres email nowe Hasło, dotychczasowe Hasło zostanie dezaktywowane.
 14. W ramach prowadzenia Konta Zaczytaj.pl Spółka wysyła na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomości zawierające informacje związane z działalnością operacyjną Spółki prowadzoną w ramach Programu Zaczytaj.pl.
 15. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomości zawierających informacje handlowe o ofercie Spółki oraz Partnerów Programu Zaczytaj.pl. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie tych informacji ze skutkiem określonym w § 10 ust. 2 ppkt. 6 Regulaminu.
 16. Celem wykluczenia nieaktywnych kont - Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania kont, które nie są użytkowane przez okres trzech miesięcy. Użytkownik zostanie poinformowany, na adres e-mail dopisany do konta, o zbliżającym się terminie usunięcia konta w terminie na dwa tygodnie przed usunięciem konta oraz dodatkowo na dzień przed usunięciem konta. Po usunięciu konta nie będzie możliwości jego odzyskania, a także wszystkie dane znajdujące się na koncie oraz zebrane punkty zostaną usunięte.
 17. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Każdorazowo przy wprowadzeniu zmiany w regulaminie każdy użytkownik zostanie o niej poinformowany poprzez wiadomość na skrzynkę wewnętrzną na koncie użytkownika. Przy każdej zmianie regulaminu konieczne jest ponowne jego zaakceptowanie przez użytkownika. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować nowej wersji regulaminu ze skutkiem określonym w § 10 ust. 2 ppkt. 9 Regulaminu.

§ 5. Przyznawanie Punktów Zaczytaj.pl

 1. Użytkownik uzyskuje Punkty Zaczytaj.pl za określone Aktywności i zadania punktowe, Punkty są ewidencjonowane w ramach Konta.
 2. Użytkownik może uzyskiwać punkty za korzystanie z usług lub kupowanie produktów Partnerów. W tym przypadku Punkty naliczane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez poszczególnych Partnerów.
 3. Użytkownik może otrzymywać punkty za zapraszanie znajomych do rejestracji w programie Zaczytaj.pl pod warunkiem ,że osoba zaproszona korzysta z innego komputera ( cookie i IP)
 4. Spółka zastrzega sobie możliwość weryfikacji sposobu zbierania Punktów przez Użytkownika, w szczególności tego czy użytkownik nie posługuje się automatami lub programami komputerowymi do odwiedzania stron serwisów w celu zwiększania liczby Punktów lub liczby przeczytanych artykułów.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia, o którym mowa w ustępie 4 powyżej, lub przynajmniej przeświadczenia o naruszeniu, popartego obserwacjami Spółka może wycofać z Konta przyznane wcześniej Punkty.
 6. Użytkownicy najbardziej aktywni otrzymują tzw. wyróżnienia. Wyróżnienia mogą dawać dodatkowe uprawnienia i funkcjonalności. Wyróżnienia Użytkownika są przyznawane za każdym razem na początku kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wyróżnienie może się zmienić zarówno w górę jak i w dół o maksymalnie o jeden poziom w ciągu miesiąca.

§ 6. Ważność Punktów

 1. Punkty zebrane od dnia 1.09.2015 zachowują swoją ważność przez okres 48 miesięcy od tego dnia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego danego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na nagrody zgodnie z zasadami Programu.

§ 7. Możliwość złożenia polecenia zamiany Punktów Zaczytaj.pl na Nagrodę

 1. Użytkownik może wymienić na Nagrodę Punkty Zaczytaj.pl, które zostały mu przyznane i zaewidencjonowane.
 2. Zalogowany Użytkownik może złożyć polecenie zmiany uzyskanych Punktów Zaczytaj.pl na Nagrodę poprzez wybranie takiej opcji w Serwisie Zaczytaj.pl oraz podanie następujących danych:
  1. w przypadku Nagrody w postaci materialnej(karty podarunkowe): imienia i nazwiska adresata, numeru PESEL, dokładnego adresu, na który ma zostać doręczona Nagroda (wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
  2. w przypadku Nagrody w postaci bezpośredniego zasilenia wybranego przez użytkownika konta telefonu komórkowego u określonych operatorów (doładowania): imienia i nazwiska, nr telefonu na kartę, który ma zostać doładowany odpowiednią kwotą, numeru PESEL, dokładnego adresu zamieszkania.
   oraz w razie potrzeby - numeru NIP, daty urodzenia oraz wskazania organu podatkowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – w zależności od wartości zamawianych Nagród.
   Podane dane muszą być zgodne z danymi podanymi przy rejestracji
 3. Podanie danych, o których mowa powyżej w ust. 2 niniejszego paragrafu może nastąpić poprzez zaakceptowanie domyślnych danych (dane Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym). Użytkownik, który chce zrealizować nagrodę na inne dane niż te podane w formularzu rejestracyjnym, winien zaznaczyć taką informację w komentarzu do zamówienia, wskazując inny adres dostarczenia nagrody i podanie stosownych danych. Wówczas zgodnie z §13 pkt 1. Regulaminu, Spółka zastrzega sobie możliwość weryfikacji takiego konta.

§ 8. Warunki wydania Nagrody

 1. Po złożeniu przez Użytkownika polecenia zamiany Punktów Zaczytaj.pl na Nagrodę, jeżeli na Koncie Zaczytaj.pl Użytkownika znajduje się odpowiednia liczba uzyskanych Punktów Zaczytaj.pl, Spółka przystępuje do realizacji polecenia, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.
 2. Dostarczenie Nagrody następuje na koszt Spółki:
  1. w przypadku Nagrody w postaci materialnej: za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w terminie 21 dni roboczych od dnia zakończenia weryfikacji, o której mowa poniżej w ust. 4 niniejszego paragrafu
  2. w przypadku Nagrody w postaci bezpośredniego zasilenia wybranego przez użytkownika konta telefonu komórkowego – w terminie 4 dni roboczych od dnia zakończenia weryfikacji, o której mowa poniżej w ust. 4 niniejszego paragrafu
 3. W przypadku polecenia zamiany Punktów Zaczytaj.pl na Nagrodę, Spółka dokonuje weryfikacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 4. Weryfikacja zamówienia, o której mowa powyżej w ust. 3 niniejszego paragrafu, polega na ustaleniu, czy dostarczenie wybranej Nagrody jest możliwe w wyznaczonym terminie pod kątem jej dostępności w magazynie.
 5. W przypadku, gdy dostarczenie Nagrody nie jest możliwe w wyznaczonym terminie, polecenie zamiany Punktów Zaczytaj.pl na Nagrodę zostaje anulowane.
 6. Spółka zastrzega iż prezentowane w katalogu Nagrody (np. w postaci zdjęć katalogowych) mogą nieco różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Inny kolor produktu, czy inny niż na zdjęciu kształt Nagrody nie mogą być podstawą do reklamacji.
 7. Spółka może anulować polecenie zamiany Punktów Zaczytaj.pl na prośbę Użytkownika skierowaną do Spółki. Decyzję w tym zakresie Spółka podejmuje według własnego uznania.
 8. Jeżeli Nagroda podlega opodatkowaniu to wartość Nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet 10% podatku, podana wartość Nagrody w Punktach Zaczytaj.pl obejmuje wartość nagrody oraz wartość kwoty pieniężnej w wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody, zgodnie z unormowaniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350 ze zm.). Kwota pieniężna zostaje każdorazowo potrącona z należnością Spółki wobec Użytkownika z tytułu obowiązku wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydanie nagrody może być uzależnione od podania przez Użytkownika i ew. zweryfikowania danych niezbędnych do ewidencji podatkowej. Spółka zastrzega sobie, iż w przypadku bardziej wartościowych nagród może ustalić iż wartość nagrody nie uwzględnia kwoty pieniężnej podatku, a obowiązek jego uiszczenia będzie po stronie Użytkownika (o czym użytkownik zostanie poinformowany przy opisie nagrody lub poprzez e-mail )

§ 9. Koszty związane z realizacją Programu

 1. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją Programu.
 2. Koszty wynikające z używanych przez Użytkownika środków porozumiewania się na odległość w celu skorzystania z Usługi ponosi Użytkownik, zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie umów.

§ 10. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie Zaczytaj.pl

 1. Zalogowany Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie Zaczytaj.pl poprzez usunięcie konta w Serwisie Zaczytaj.pl - opcja w ustawieniach konta użytkownika. Użytkownik może podać powód rezygnacji.
 2. Spółka może wykluczyć Użytkownika z uczestnictwa w Programie Zaczytaj.pl w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik:
  1. narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności podał niezgodne ze stanem faktycznym dane w formularzu rejestracyjnym lub po zarejestrowaniu, o którym mowa w § 3 Regulaminu.
  2. odmówił poddania się weryfikacji przeprowadzanej na postawie § 13 Regulaminu,
  3. działa na szkodę Spółki lub Partnerów Programu Zaczytaj.pl
  4. używa wulgaryzmów w korespondencji ze Spółką,
  5. dostarcza w korespondencji ze Spółką treści niezgodnych z normami prawa,
  6. cofnął zgodę, o której mowa w § 4 ust. 15 Regulaminu,
  7. nie uaktywnił linku, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu w terminie 10 dni od momentu dokonania wszystkich czynności określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu,
  8. nie dokonywał logowania, o którym mowa w § 4 ust. 11 Regulaminu, przez okres dłuższy niż 3 miesiące oraz na jego Koncie Zaczytaj.pl nie zostały w tym czasie zaewidencjonowane żadne Punkty Zaczytaj.pl,
  9. nie zaakceptował ponownie regulaminu, po wprowadzeniu do niego zmian przez Spółkę, w terminie 7 dni od dnia zalogowania się na swoje konto po zmianie regulaminu.
 3. Skutkiem wykluczenia z uczestnictwa Zaczytaj.pl jest utrata wszystkich uzyskanych Punktów Zaczytaj.pl, które nie zostały wymienione na Nagrody. W przypadku złożenia polecenia zamiany Punktów na Nagrodę przed wypowiedzeniem uczestnictwa w Programie, zamiana zostanie zrealizowana.

§ 11. Niedozwolone praktyki

 1. Zabrania się Użytkownikowi posiadania kilku kont.
 2. Zabrania się posługiwania się jakimikolwiek systemami, automatami, które mają wygenerować nienaturalny ruch. W szczególności z programów lub stron, które mają w sposób automatyczny lub przez sieci innych użytkowników generować kliki lub wejścia. Takie praktyki są niezgodne z ideą projektu i są przez Spółkę w sposób szczególny monitorowane.
 3. Zabrania się przekazywania innym użytkownikom w jakiejkolwiek formie odpowiedzi na pytania konkursowe. Zabrania się korzystania z takich podpowiedzi i namawiania innych Użytkowników do podpowiadania lub korzystania z podpowiedzi. Takie działania są również niezgodne z ideą projektu i będą szczególnie monitorowane.
 4. Zabrania się posługiwania się fikcyjnymi (sztucznymi) kontami przy rejestracjach i przy czy łączeniu z innymi systemami – np. Facebook.

§ 12. Blokada dostępu Użytkownika do Konta Zaczytaj.pl

 1. W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego korzystania z Programu przez Użytkowników Spółka zastrzega sobie możliwość nałożenia blokady dostępu Użytkownika do Konta Zaczytaj.pl w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że ten Użytkownik, bądź inna osoba podająca się za Użytkownika, narusza postanowienia Regulaminu w szczególności działa niezgodnie §10, bądź postępuje niezgodnie z regulacjami prawa.
 2. Jedynym skutkiem nałożenia przez Spółkę blokady dostępu Użytkownika do Konta Zaczytaj.pl jest brak możliwości logowania, o którym mowa w § 4 ust. 11 Regulaminu.
 3. Po nałożeniu blokady dostępu Użytkownika do Konta Zaczytaj.pl Spółka niezwłocznie podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu wyjaśnienia stanu sprawy.
 4. Po dokładnym wyjaśnieniu stanu sprawy Spółka usunie blokadę dostępu Użytkownika do Konta Zaczytaj.pl, bądź usunie konto Użytkownika w Programie Zaczytaj.pl, jeżeli stwierdzi istnienie chociażby jednej przesłanki określonej w § 10 Regulaminu.
 5. Decyzja Spółki jest w tym zakresie nieodwołalna i w uzasadnionych interesem Spółki sytuacjach Spółka może zablokować dostęp do konta lub je usunąć bez podania przyczyny.

§ 13. Weryfikacja danych osobowych

 1. W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego korzystania z Programu przez Użytkowników Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili weryfikacji danych osobowych podanych na koncie Użytkownika tj. danych wymienionych w § 3 ust. 2 ppkt 4-8 Regulaminu.
 2. W celu weryfikacji Użytkownik, na żądanie Spółki, powinien niezwłocznie okazać swój dowód tożsamości bądź inny dokument potwierdzający tożsamość poprzez:
  1. przesłanie kserokopii dokumentu za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres bądź faksu na wskazany numer,
  2. przesłanie scanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

§ 14. Modyfikacja danych

 1. Zalogowany Użytkownik w każdej chwili może zmienić dane, które podał w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem ppkt. 1 i 4 niniejszego ustępu, poprzez wybranie opcji [Edytuj dane] w swoim profilu, a następnie wpisania aktualnych danych.
 2. Użytkownik nie może zmienić Loginu.
 3. Zmiana nazwiska lub imienia Użytkownika nastąpi na jego wniosek przesłany na adres e-mail Spółki. Do wniosku należy dołączyć kopię (bądź scan) dokumentu urzędowego potwierdzającego zmianę nazwiska lub imienia.
 4. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie aktualizować dane, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o danych podanych w formularzu rejestracyjnym, należy przez to rozumieć aktualne dane po ich ostatniej modyfikacji dokonanej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 6. Zmianę wprowadzonych danych można dokonywac raz na 10 dni.

§ 15. Dane osobowe

 1. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Programu oraz w celach marketingowych.
 2. W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika Spółka postępuje w sposób zgodny z unormowaniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Użytkownik ma dostęp do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
 4. Uczestnik Programu przystępując do Programu Zaczytaj.pl wyraża zgodę na otrzymywanie od Spółki SMS-ów, telefonów, e-maili lub innej korespondencji w celach związanych z Programem (w tym, np. z wydaniem Nagrody) i w celach marketingowych Spółki i jej Partnerów.
 5. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Spółkę, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu, do utrwalenia, publikowania lub innego rozpowszechniania, ogłaszania, nadawania za pomocą wizji lub fonii we wszelkich środkach masowego przekazu w systemie, standardzie lub formacie oraz w sposób wybrany przez Spółkę, w tym w szczególności w Serwisie Zaczytaj.pl, jego/jej imion, nazwisk, wizerunku lub głosu, przez czas jednego roku od dnia nabycia prawa do Nagrody.

§ 16. Zakres odpowiedzialności Spółki LoyaltyNetworks sp. z o.o.

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania niewłaściwych danych o których mowa w § 7 Regulaminu, w szczególności za podanie przez Użytkownika niewłaściwego adresu, na który ma zostać dostarczona Nagroda lub niewłaściwego numeru telefonu, który ma zostać doładowany.
 2. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również w przypadku, gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania Spółka nie ma jakiegokolwiek wpływu.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych (w tym nieaktualnych) danych w formularzu rejestracyjnym i po zalogowaniu.

§ 17. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację gdy Wymiana Punktów na Nagrody nie jest realizowana, bądź jest realizowana przez Spółkę niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje Spółka rozpatruje na własny koszt i we własnym zakresie.
 3. W przypadku, gdy konieczne jest dostarczenie przedmiotu reklamacji do Spółki - koszt dostarczenia ponosi Użytkownik. Przedmiot reklamacji Spółka dostarcza z powrotem na własny koszt.
 4. Reklamacje dotyczące Wymiany Punktów Zaczytaj.pl na Nagrody Spółka rozpatruje przy uwzględnieniu odpowiedzialności innych podmiotów, w trybie opisanym w ustępach 10 i 11 niniejszego paragrafu.
 5. Reklamacje mogą być składane przy użyciu funkcji [Kontakt] (wybranie opcji [Kontakt]).
 6. Podstawy reklamacji nie może nadto stanowić powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych.
 7. Reklamacja winna zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. opis zgłaszanych zastrzeżeń,
  3. Login,
  4. adres e-mail Użytkownika,
  5. numer telefonu kontaktowego.
 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 9. Spółka rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 10. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje o tym składającego reklamację podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 7 dni.
 11. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy dostawy Nagrody w postaci materialnej, Spółka zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację po skontaktowaniu się z podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie Nagrody. Użytkownik zobowiązany jest dochować wszelkich obowiązków związanych z odbiorem przesyłki.
 12. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy wady ukrytej Nagrody w postaci materialnej, Spółka zobowiązuje się:
  1. dochodzić przysługujących jej roszczeń z tytułu gwarancji, w przypadku, gdy dokument gwarancyjny pozostaje w posiadaniu Spółki
  2. dochodzić przysługujących jej roszczeń z tytułu rękojmi w pozostałych przypadkach.
 13. Jeżeli dokument gwarancji został wysłany razem z nagrodą – dochodzenie praw realizowane jest na podstawie warunków gwarancji przez Użytkownika.

§ 18. Zmiany i zakończenie programu Zaczytaj.pl

 1. Spółka LoyaltyNetworks sp. z o.o. może dowolnie zadecydować o zakończeniu lub zawieszeniu Programu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień.
 2. Informacja o zakończeniu bądź zawieszeniu Programu zostanie przekazana na stronie Zaczytaj.pl jak również poprzez wysłanie wiadomości wewnętrznej do użytkownika, oraz w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez użytkownika podczas rejestracji w programie Zaczytaj.pl. O tej decyzji użytkownicy zostaną poinformowani przynajmniej na 60 dni przed zakończeniem lub zawieszeniem Programu.
 3. Obwieszczenie musi zawierać szczegółowe warunki zakończenia i datę ostatecznego terminu wymiany punktów.
 4. W sytuacji zawieszenia lub likwidacji programu Spółka zobowiązuje się do umożliwienia wymiany punktów na dotychczasowe nagrody z katalogu nagród aż do dnia zakończenia programu Zaczytaj.pl
 5. Po zakończeniu Programu Zaczytaj.pl wymiana punktów na nagrodę nie będzie możliwa.

§ 19. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem Serwisu Zaczytaj.pl
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Spółkę w każdej chwili. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 7 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu za pośrednictwem Serwisu Zaczytaj.pl
 3. W przypadku braku zgody Użytkownika na nowe brzmienie Regulaminu, może on wypowiedzieć umowę o uczestnictwo w Programie Zaczytaj.pl zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany listy Partnerów Programu Zaczytaj.pl oraz katalogu Nagród. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany Regulaminu.
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Masz pytania? Napisz do nas
Masz pytania? Napisz do nas
E-mail:
Wiadomość: